Obchodní podmínky

Pravidla závozu

Všechny produkty JEZTE S NÁMI s.r.o. (vč. RybaOnline) se dodávají co možná nejčerstvější. 
Doručení probíhá v den, který se domluví po objednávce se zákazníkem a který mu vyhovuje.

Za dodání se považuje osobní převzetí zákazníkem nebo dodání jídla na odběrné místo (po dohodě se zákazníkem).

Dodávat Vám bude kurýr JEZTE S NÁMI, nikoli externí distribuční služba. 
Časové rozmezí dodání JÍDLA je od 7:00 do 16:00h dle domluvy se zákazníkem.

JEZTE S NÁMI nemůže vyhovět striktním časovým požadavkům zákazníka. Samozřejmě se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc. 
Pokud zákazník není k zastižení na uvedené adrese a nereaguje na tel. kontakt zadaný v objednávce, je jídlo považováno za doručené bez nároku na kompenzaci. 

Reklamační řád

V případě, že přes veškeré úsilí společnosti JEZTE S NÁMI s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, vznikne na straně klienta oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti závady dodaného zboží. 

I. Prevence 

Klient před závazným vybráním nabízeného zboží včetně jeho dodávky, vezme zejména v úvahu účelnost jím závazně objednávaného zboží, výši úplaty (ceny) zboží, a podrobně se seznámí se závaznými smluvními podmínkami JEZTE S NÁMI. Po celou dobu užívání dodaného zboží, je nutné, aby klient věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží zveřejněný na webové prezentaci dodavatele – www.rybaonline.cz. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou trvanlivost zboží, jako např.: uskladněni a ohřev, užívání zboží apod. 

II. Základní podmínky 

Reklamace zboží: Vyskytne-li se u dodaného zboží v záruční době vada, má klient právo tuto vadu reklamovat. Vadou dodaného zboží se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použiti nevhodných nebo nekvalitních surovin z nichž je zboží vyrobeno (připraveno), obalového materiálu zboží, prošlá expirační doba (minimální doba trvanlivosti) zboží ke dni jeho dodání klientovi. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby, v důsledku jeho nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného skladování či ohřevu, jeho částečné či úplné spotřebování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv znehodnocení klientem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu dodaného zboží nelze současně považovat i tzv. subjektivní nechutnost (nepoživatelnost) zboží, pakliže toto vykazuje standardní známky poživatelnosti, jaké má zboží mít v případě jeho řádného užití, spotřeby. Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaného zboží řádným způsobem, je společnost JEZTE S NÁMI povinna oprávnění reklamace rozhodnout ihned, při složitém posuzování nejpozději do tří dnů. Do této doby se však nezapočítává doba, potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované dodané zboží kompletní a současně je-li prokázán nákup reklamovaného zboží u společnosti JEZTE S NÁMI. Reklamace včetně odstranění vady znamená výměnu reklamovaného zboží, které bude klientovi dodáno po posledním dnu programu. 

III. Místo a způsob uplatnění reklamace zboží

Klient uplatní reklamaci písemně, telefonicky, emailem nebo osobně nebo jakkoli jinak u společnosti JEZTE S NÁMI s.r.o. (tel: 733 611 811, email: info@jeztesnami.cz, adresa: Dělnická 6, Most-Velebudice 43401). Společnost JEZTE S NÁMI je povinna písemně potvrdit klientovi, kdy právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, údaj o způsobu řešení reklamace a o době jejího trvání. Jakmile klient uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se písemně nedohodne s JEZTE S NÁMI jinak. 

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace zboží 

Právo z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada zboží vyskytla. Případné prodlení při pokračujícím užívaní zboží může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba zboží je 24 hodin a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li však na prodávaném zboží, tj. na jeho obalu, popř. příbalovém letáku, vztahujícím se k prodávanému (dodávanému) zboží, vyznačena lhůta k použíti zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Pokud je výsledkem reklamačního řízeni výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. 

V. Bližší specifikace pojmu zboží a vada zboží 

Za zboží je považován každý druh ryb či mořských plodů nabízených na stránkách www.rybaonline.cz, určených k okamžité konzumaci v souladu s podmínkami programu JEZTE S NÁMI. Za vadu zboží se zejména považuje nedostatečná, avšak JEZTE S NÁMI garantovaná hmotnost (gramáž) – ta je vždy domluvena se zákazníkem předem telefonicky či emailem či jiným prokazatelným způsobem. Jde-li o vadu zboží, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má klient právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné. 

VI. Závěrečná ustanovení 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89l2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č.634l1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném zněni, jakož i dalších obecně závazných, právních předpisů. Společnost JEZTE S NÁMI je oprávněna tento reklamační řád kdykoliv, dle svého uvážení, avšak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, měnit či doplňovat. Práva a povinnosti JEZTE S NÁMI a klienta se však řídí zněním reklamačního řádu platného v okamžiku řádného uplatnění reklamace zboží klientem. 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Storno podmínky

Za objednávku se považuje dokončení, vyplnění a odeslání povinných údajů v objednávkovém formuláři na www.rybaonline.cz.
V případě zrušení objednávky bez reklamace si JEZTE S NÁMI vyhrazuje právo nároku až 30 % stornopoplatku. 
Stornopoplatek je účtován vždy ze zaplacené ceny zákazníkem vztahující se na stornovanou objednávku. 
Zbývající částka po odečtení stornopoplatku je zaslána zákazníkovi na předložený účet. 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje JEZTE S NÁMI s.r.o. (dále jako „správce“), Dělnická 6 43401 Most-Velebudice, info@jeztesnami.cz na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

 1. Vysvětlení pojmů:
 • Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů, historie navštívených stránek, historie nákupů, historie aktivit v e-mailových kampaních.
 • Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
 • Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
 • Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
 • Cookies jsou malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
 • Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.
 1. Zásady zpracování
 • Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
 • Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
 • Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
 • Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
 • Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

3. Způsoby zpracování osobních údajů

 • Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci našeho elektronického systému a evidencí.
 • Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.
 • Seznam smluvních zpracovatelů: FEHAS group, s.r.o., IČO: 47780860

4. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 • Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.
 • Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
 • Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu následujících 60 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

5. Účely zpracování

 • Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
 • vyřízení objednávky.
 • vyřízení reklamace.
 • uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek
 • reakce a zodpovězení Vašich dotazů.
 • naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní).
 • marketingové a obchodní nabídky správce (Cílenou nabídku našich služeb a zboží,).
 • vedení databáze fyzických osob.
 • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

6. Práva a povinnosti subjektu údajů

 • Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
 • Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
 • Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
 • Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
 • Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
 • Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
 • Svá práva může subjekt uplatnit:
 • Osobně v sídle společnosti v pracovní době: 7:00 – 14:00 (PO – ČT)
 • Datovou schránkou: xu7wo7
 • Emailem: info@jeztesnami.cz
 • Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen)

7. Práva a povinnosti správce

 • Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
 • Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
 • Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
 • Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.

8. Oprávněný zájem správce – účely

 • Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
 • Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce. Po dobu do 10 dnů od pořízení záznamu.
 • Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
 • Subjekt údajů může dle bodu 5.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
 • Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

10. Cookies

 • Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

11. Platnost

 • Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
 • Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 25.5.2018

JEZTE S NÁMI s.r.o.
Dělnická 6
434 01 Most-Velebudice
IČO: 22772545
DIČ: CZ22772545
info@jeztesnami.cz
+420 733 611 811

Nákupní košík